Gabriela Adamus

Telefon: 76  72 82 825 pokój 314 (III piętro)
adres email: rk@powiat.glogow.pl

Godziny przyjęć:


Poniedziałek 07.30 - 10.00 oraz 13.00 -15.30
Wtorek 07.30 - 10.00 oraz 13.00 -15.30
Środa 07.30 - 10.00 oraz 13.00 -15.30
Czwartek 07.30 - 10.00 oraz 13.00 -15.30
Piątek 07.30 - 10.00 oraz 13.00 -15.30

 

1. Status i kompetencje

Podstawa prawna:

Status i kompetencje Powiatowego Rzecznika Konsumentów regulują art. 37 - 44 ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184 ze zm.).
Zgodnie z powyższymi przepisami Rzecznik Konsumentów działa w powiatach (miastach na prawie powiatu). Rzecznikiem może być osoba, która posiada wykształcenie wyższe,
w szczególności prawnicze lub ekonomiczne i co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową. W powiatach (miastach na prawach powiatu) liczących więcej aniżeli 100 tys. mieszkańców Rzecznik może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy wyodrębnionego biura.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów:

 1. prowadzi edukację konsumencką, w szczególności poprzez wprowadzanie elementów wiedzy konsumenckiej do programów nauczania w szkołach publicznych,
 2. zapewnia konsumentom bezpłatne poradnictwo i informację prawną w zakresie ochrony ich interesów,
 3. występuje do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. Przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik konsumentów obowiązany jest udzielić mu wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do jego uwag i opinii. Kto, wbrew przepisowi narusza obowiązek udzielenia rzecznikowi konsumentów wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia rzecznika lub obowiązek ustosunkowania się do uwag i opinii rzecznika, podlega karze grzywny nie niższej niż 2000 zł, orzekanej w trybie przepisów postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 4. składa wnioski w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego
  w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 5. współdziała z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji
  i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi. Mogą to być w szczególności: Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i inne organizacje,
 6. w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym
  w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
 7. może wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępuje, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
 8. może wytaczać powództwa w sprawach nieuczciwych praktyk rynkowych,
 9. może wytaczać powództwa w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.

2. Przepisy konsumenckie

Uwaga! W przypadku umów zawieranych od 25 grudnia 2014r. dotyczących sprzedaży konsumenckiej stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego tj. art. 556 - 581, natomiast do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość stosuje się przepisy ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

Do umów zawartych przed tą datą zastosowanie mają ustawa z dnia 27 lipca 2002r.
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002.141.1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225).

 • ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta;
 • ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
 • ustawa z dnia 23 sierpnia 2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych;
 • ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym;
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny

 

3. Organizacje non-profit oraz instytucje, zajmujące się ochroną konsumentów:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
http://www.uokik.gov.pl 

Europejskie Centrum Konsumenckie
http://www.konsument.gov.pl

Urząd Komunikacji Elektronicznej
http://www.uke.gov.pl

Urząd Regulacji Energetyki
http://www.ure.gov.pl

Komisja Nadzoru Finansowego
http://www.knf.gov.pl

Rzecznik Finansowy (do 11.10.2015r. Rzecznik Ubezpieczonych)
http://rf.gov.pl

Arbiter Bankowy
http://www.zbp.pl

Federacja Konsumentów
http://www.federacja-konsumentow.org.pl  

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów
http://www.rzecznicy.konsumentow.eu