Wydział Gospodarki Nieruchomościami

adres e-mail: gn@powiat.glogow.pl

p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Monika Turkiewicz

pok. nr 212 (II piętro) telefon (76) 72 82 811


Główny specjalista - Katarzyna Grzybowska  pok. nr 210 (II piętro) telefon (76) 72 82 899

Inspektor - Anna Mazurkiewicz  pok. nr 210 (II piętro) telefon (76) 72 82 840

Główny specjalista - Aneta Rypuła  pok. nr  223 (II piętro) telefon (76) 72 82 844

Inspektor - Agnieszka Szott  pok. nr 223 (II piętro) telefon (76) 72 82 844

Inspektor - Katarzyna Dąbek pok. nr 223 (II piętro) telefon (76) 72 82 844

 

 

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościamirealizuje zadania z zakresu:

1) gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu i własność Skarbu Państwa,

2) prowadzenia zasobów nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa, sporządzania planów wykorzystania zasobu, zabezpieczania nieruchomości przed uszkodzeniem,

3) zbywania oraz nabywania za zgodą wojewody nieruchomości wchodzących w skład zasobu SP,

4) wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania nieruchomości wchodzących w skład zasobu SP i Powiatu, wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu,

5) regulacji stosunków własnościowych wynikających z dekretów i ustaw dotyczących ziem odzyskanych i reformy rolnej,

6) przyznawania własności działki gruntu w zamian za przekazane na rzecz Skarbu Państwa gospodarstwo rolne,

7) oddawania nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu w użytkowanie wieczyste, jego znoszenia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

8) aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,

9) sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika wieczystego,

10) oddawania w trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu państwowym i powiatowym jednostkom organizacyjnym oraz jego wygaszanie,11) ustalania wysokości opłat rocznych, bonifikaty oraz sposobu zapłaty w odniesieniu do nieruchomości oddanych w trwały zarząd,

11) wywłaszczenia nieruchomości na cele publiczne,

12) wydawanie decyzji w sprawie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, zwrotu odszkodowania w tym także nieruchomości zamiennej, rozliczeń z tytułu zwrotu i terminach zwrotu,

13) ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości,

14) wydawania decyzji w/s udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości oraz decyzji zobowiązującej właściciela, użytkownika wieczystego do udostępnienia nieruchomości,

15) wydawania decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości niezbędnej w celu poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania kopalin objętych własnością górniczą,

 16) ustalania w drodze decyzji na wniosek właściciela lub właściwego organu (Skarbu Państwa, gminy, powiatu, województwa) wysokości odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi,

17) wydawania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna,

18) występowania do wojewody o stwierdzenie nabycia mienia Skarbu Państwa, które z mocy prawa stało się własnością Powiatu,

19) zbywania mieszkań osobom uprawnionym,

20) przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

21) uzgadniania projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wyrażanie opinii, składanie wniosków oraz udostępnianie informacji przy opracowywaniu projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

22) składania we właściwym sądzie rejonowym wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu tego prawa,

23) zabezpieczenia należności Skarbu Państwa i Powiatu z tytułu udzielonych bonifikat oraz zabezpieczenia spłaty należności w przypadku rozłożenia na raty przy sprzedaży nieruchomości czy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

24) udzielania pomocy publicznej de minimis w zakresie stosowanych bonifikat, rozkładania na raty czy ustalenia innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz  wydawanie zaświadczeń w tym zakresie,

25) udzielania bonifikaty od ceny przy sprzedaży nieruchomości oraz od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,

26) wydawania decyzji w sprawie stwierdzenia przejścia w trwały zarząd RZGW stanowiących własność Skarbu Państwa wód oraz gruntów pokrytych tymi wodami,

27) wyrażania zgody na usunięcie drzew i krzewów rosnących na gruncie Skarbu Państwa lub Powiatu,

28) wyrażenia zgody na wejście na teren należący do Skarbu Państwa lub Powiatu oraz inne  zadania określone przepisami prawa.