W nawiązaniu do pisma Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu (pismo znak: WRO.5142.48.2014.WB z dnia 18.11.20104 r. ) informującego o możliwości nasilenia się zjawiska niedozwolonej eksploatacji kopalin bez wymaganej prawem koncesji, w związku z realizacją inwestycji liniowych, w tym budowy dróg na terenie województwa dolnośląskiego,  Starosta Głogowski informuje, że :

  • działalność w zakresie wydobywania kopalin ze złóż, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy  z dnia 9 czerwca 2011 r.  - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613 ze zm.) , może być wykonywana po uzyskaniu koncesji , z wyjątkiem sytuacji określonych w art. 4 w/w ustawy;
  • podpisywanie umów cywilnoprawnych, umożliwiających prowadzenie na nieruchomości działalności polegającej na wydobywaniu kopaliny bez koncesji, jest bezprawne i niesie ze sobą ryzyko poniesienia odpowiedzialności prawnej  z tytułu niedozwolonego wydobywania kopaliny, nie wyłączając odpowiedzialności karnej.

 

Starosta Głogowski