Numer sprawy:
AB.6743.249.2020

Data założenia:
2020-10-22

Temat:
Przemysław Dominiak, budowa instalacji zewnętzrnej i montaż instalacji wewnetrznej gazu w budynku mieszkalnym nr 6 przy ul. Wspólnej , działka nr ewid, 118/5, obręb 0005 kurowioce - Modła, jedn. ewid. gmina Jerzmanowa

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: