SPRAWA:WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

 

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r., poz. 1137 ze zm.).
  • Rozporządzenie MPiPS z dnia 25 czerwca 2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 870).
  • Rozporządzenie MPiPS z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U. 2014, poz. 843).

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wniosek o wydanie karty parkingowej obowiązujący od dnia 1 lipca  2014 r.(zał. nr 7).
  • Wpłata kwoty 21 złotych w kasie Starostwa Powiatowego w Głogowie.
  • Jedna fotografia o wymiarach 35mmx45mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.
  • Do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do wydania karty parkingowej.

Uwaga! Prawomocne orzeczenie to orzeczenie wobec którego upłynął termin do wniesienia odwołania.

Osoby posiadające ważne orzeczenie, które z dniem 30 listopada 2014r. utracą prawo
do posługiwania się posiadaną kartą parkingową, a zamierzają dalej posługiwać się nową kartą parkingową do wniosku muszą OBOWIĄZKOWO dołączyć ,,Oświadczenie,, - załącznik nr 8.

 

OPŁATY:

Opłata w wysokości 21 zł, płatna w kasie Starostwa Powiatowego w Głogowie.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu
w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje osobę niepełnosprawną lub placówkę o terminie i miejscu odbioru karty.

Ważne: Przewodniczący zespołu ma w terminie 30 dnipoinformować o dacie wydania karty
a nie wydać kartę w tym terminie.

 

DROGA ODWOŁAWCZA:

Brak 

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Złożenie dokumentów: OSOBIŚCIE przez wnioskodawcę.

Kartę należy odebrać osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość  albo przez ustanowionego pełnomocnika po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego  jego tożsamość oraz pisemne pełnomocnictwo do odbioru karty.

 

Więcej informacji uzyskasz pod nr tel. 76- 7282851, 76- 7282872

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Głogowie ul. Sikorskiego 21

(parter, pokój  nr 6 i 14).