SPRAWA: ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - tekst jednolity (Dz. U. z 2011r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie MGPiPS z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2003r. nr 139 poz. 1328 ze zm.)
  • Rozporządzenie   MPiPS   z  22 grudnia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób  w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 226, poz. 1829)
  • Rozporządzenie MPiPS z 23 grudnia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania
    o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 224, poz. 1803)
  • Rozporządzenie MPiPS z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania
    o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 2014, poz. 813)

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności - załącznik nr 1.

2. Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka na obowiązującym druku, wydane przez lekarza leczącego - specjalistę lub lekarza rodzinnego nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożeniem wniosku - zał. nr 2.

3. Dokumentacja medyczna umożliwiająca ustalenie niepełnosprawności. Dokumentację medyczną stanowią: szpitalne karty informacyjne, opinie lekarzy specjalistów, wyniki testów i badań specjalistycznych, opisy badań rtg, usg, itp. w zależności od schorzenia (kserokopia tej dokumentacji).

4. Informacja o zakresie opieki i pielęgnacji  sprawowanej nad dzieckiem - załącznik nr 3.

 

OPŁATY:
Sprawa jest zwolniona z opłat.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Jeden lub dwa miesiące, w zależności od skomplikowania sprawy. 

DROGA ODWOŁAWCZA:
Od orzeczenia o niepełnosprawności przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia,
za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie.

DODATKOWE INFORMACJE:
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Głogowie wydaje legitymacje dokumentujące niepełnosprawność dziecka - załącznik nr 6.

Więcej informacji uzyskasz pod nr tel. 76- 7282851, 76- 7282872

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Głogowie ul. Sikorskiego 21 (parter, pokój  nr 6 i 14).