W sprawie:
szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodoawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać projekty (...)

Data uchwały:
2019-06-10

Numer uchwały:
VIII/64/2019

Podjęta przez:
Radę Powiatu

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego