p. Tomasz Kumczyk

Telefon: 76 72 82 896

pokój 325 (III piętro)

adres email: pr@powiat.glogow.pl

Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych realizuje zadania z zakresu:

1.      utrzymania stałych kontaktów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

2.      integracji środowiska organizacji poprzez organizowanie forów dyskusyjnych, szkoleń, Forum Inicjatyw Pozarządowych, prezentacji środowiska pozarządowego na zewnątrz Powiatu,

3.      opracowanie, przy współudziale komórek organizacyjnych Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu programu współpracy z organizacjami,

4.      monitorowanie programu współpracy, organizowanie cyklicznych spotkań z organizacjami dotyczących realizacji programu,

5.      reprezentowanie Starosty Głogowskiego wobec organizacji,