Głogów, 2015-09-03

OŚ.6222.2.2015

 

I N F O R M A C J A

STAROSTY GŁOGOWSKIEGO

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz. 1235 ze zm.), w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz. 1232 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

 

że decyzją Starosty Głogowskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. Nr OŚ.6222.2.2015 udzielone zostało Przedsiębiorstwu Produkcji Handlu i Usług "KOMAK" Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej pozwolenie zintegrowane dla instalacji do przetwarzania odpadów żużlu zlokalizowanej na terenie Zakładu przy ul. Rubinowej 3 w miejscowości Ruszowice.

 

Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Głogowie, przy ul. Sikorskiego 21, pokój nr 305, w godzinach pracy urzędu 730 - 1530.

 

Niniejsza informacja zostaje umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Informacje o środowisku, na stronie internetowej Starostwa oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie.