Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Głogowie

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Przyjmowanie skarg i wniosków

Symbol:
Nr 3

Wydział:
Biuro Rady i Zarządu

Podstawa prawna:
- art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r ., Nr 78, poz. 483 z późn. zm.);
- Ustawa dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj.Dz. U. z 2016 r. poz. 23 );
- Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).


Opłaty:
Nie dotyczy.

Termin odpowiedzi:
Skargi i wnioski załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W razie niezałatwienia skargi w ciągu miesiąca organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Jeżeli organ, który otrzymał skargę lub wniosek, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ


Jednostka odpowiadająca:
Starosta Głogowski, Rada Powiatu Głogowskiego

Tryb odwoławczy:
Skargi:
W określonych przypadkach odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 718).

Wnioski:
Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego (art. 246 § 1 KPA).

Wnioskodawcy służy prawo wniesienia skargi w przypadku niezałatwienia wniosku
w terminie jednego miesiąca albo wskazanym w zawiadomieniu (art. 246 § 2 KPA)


Uwagi:
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub ustnie do protokołu sporządzonego przez pracownika Starostwa Powiatowego w Głogowie przyjmującego skargę. Skarga lub wniosek pisemny mogą zostać złożone osobiście w Kancelarii Ogólnej (parter budynku),
w Sekretariacie Starosty (pok. nr 103, I p.) lub przesłane listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów


Sprawę załatwi:

p. Sylwia Słomińska, Inspektor w Biurze Rady i Zarządu
p. Anna Knapik, Inspektor w Biurze Rady i Zarządu
tel. (76) 72 82 875,
fax. (76) 7287 920
mail: br@powiat.glogow.pl


Więcej informacji udzieli :
p. Katarzyna Podhorodecka, Kierownik Biura Rady i Zarządu
tel. (76) 72 82 875,
mail: br@powiat.glogow.pl


Dokumenty
  • Skarga złożona w formie pisemnej lub ustnie do protokołu (wymagany)

  • Wniosek zgłoszony w formie pisemnje lub ustnie do protokołu (wymagany)


Załączniki

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (143.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".