Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Głogowie

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji

Symbol:
Nr 2

Wydział:
Biuro Rady i Zarządu

Podstawa prawna:
- art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997r ., Nr 78, poz. 483 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) w zakresie nieuregulowanym przepisami ustawy o petycjach,
- Zarządzenie Nr 53/2015 Starosty Głogowskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu organizacji przyjmowania i rozpatrywania petycji w Starostwie Powiatowym w Głogowie.


Opłaty:
Nie dotyczy

Termin odpowiedzi:
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w wyznaczonym terminie ulega on przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy, licząc od upływu terminu wcześniej wyznaczonego.

Jeżeli organ, który otrzymał petycję nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, przesłać ją do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia , zawiadamiając o tym wnoszącego petycję.

Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na stronach internetowych podczas bieżącej aktualizacji zamieszczonego tam scanu petycji.


Jednostka odpowiadająca:
Starosta Głogowski, Zarząd Powiatu Głogowskiego, Rada Powiatu Głogowskiego

Tryb odwoławczy:
Postępowanie w sprawie petycji jest postępowaniem jednoinstancyjnym. Nie służą w tym postępowaniu żadne środki odwoławcze. Sposób załatwienia petycji nie może być także przedmiotem skargi.

Uwagi:
Petycję można złożyć:
1) w formie pisemnej:
- przesyłając pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, 67 - 200 Głogów;
- osobiście w siedzibie Urzędu;
2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej wysyłając:
- drogą elektroniczną na adres: starosta.dgl@powiat.glogow.pl;
- faxem na nr (76) 72 82 817;
- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Starostwa Powiatowego w Głogowie na platformie ePUAP :
https://pz.gov.pl/dt/login/login?ssot=wz26hsb9jr8qcki89af2


Sprawę załatwi:

p. Sylwia Słomińska, Inspektor w Biurze Rady i Zarządu
p. Anna Knapik, Inspektor w Biurze Rady i Zarządu
tel. (76) 72 82 875,
fax. (76) 7287 920
mail: br@powiat.glogow.pl


Więcej informacji udzieli :

p. Katarzyna Podhorodecka, Kierownik Biura Rady i Zarządu
tel. (76) 72 82 875,
mail: br@powiat.glogow.pl


Dokumenty
  • Treść petycji złożona w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektornicznej zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 11 licpa 2014 r. o petycjach (wymagany)


Załączniki

informacja o przetwarzaniu danych osobowych (148.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".